Bu haberi yazdır
Beşiktaş'ta tüzük değişti!
Beşiktaş'ta Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.  
Kaynak : Sporx.com
Beşiktaş'ta tüzük değişti!
Fotoğraf : AA

Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki değişiklik maddelerinin onaylanmasıyla sona erdi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.

Değişen tüzüğe göre siyah-beyazlı kulübün mayıs ayı içinde yapılan idari ve mali genel kurul toplantıları, kasım veya aralık ayında gerçekleştirilecek.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Tüzük tadil kongresinin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yapan başkan Çebi, "Bu tür kongreler meşakkatli kongrelerdir. Beşiktaş'ı canıgönülden sevenlerin burada saatlerce oturmasını takdirle karşılamamız gerekiyor. Bugün genel kurulu yöneten tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok demokratlardı, herkese söz verildi. Bir sonraki tüzük kongresine çok malzeme çıktı. Birçoğunda haklı olanlar vardı. Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Tüzük, bizim yönetim kurulumuzun getirdiği tüzüktü. Bunu bize verilen değer ve güven olarak algılıyoruz. Bu güvene layık olmak için sonuna kadar çalışacağımızı, samimi olacağımızı beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞTİRİLEN MADDELER ŞU ŞEKİLDE;

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, "Beşiktaş'a bağlı şirketler ve iştiraki olduğu şirketlerdeki denetim kurulu incelemesi için gerekli olan başkan onayı" kaldırıldı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, ''Ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortakları ve vakıflar, yardımlaşma ve dayanışma kurulları kurar ve kuruluş ticari şirketler yatırım ortakları ve vakıflara katılır" onayı kaldırıldı" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, "Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini gerçekleştirmek amacıyla engellilere yönelik şubeler, takımlar kurar. Spor müsabakalarında iştirak eder. Bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ittifak oluşturur" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, ''Kulübün merkezi İstanbul'dur. Adresi Vişnezade mahallesi, kaburgalar caddesi, no 1, posta kodu 34357, Beşiktaş/İstanbul'dur.'' maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, Yıllık aidatını ödemeyen üyeler, idari ve mali genel kurulların yapıldığı ayı takip eden ayda yönetim kurulu tarafından kulübün resmi internet sitesinde ilan yoluyla veya kulübe kayıtlı iletişim bilgileri ile yapılan bildiriyle ödemeye davet edilirler. Borcu olan üyeler yıllık aidatının son ödeme günü olan 30 Nisan tarihine kadar ödeme tarihinde geçerli olan yıllık aidatın iki katını öderler. Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödemeyenlerin kulüp üyeliği kendiliğinden sona erer.'' maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, ''Genel kurul kulübün en yetkili organı olup kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul yıllık aidatlarını 30 Nisan günü çalışma saatlerine kadar kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış ve üyelikte 1 tam yılını doldurmuş üyelerden oluşur.'' maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, ''Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde kulüp yönetim kurulunun çağrısı ile yapılır. Tüzüğün yeniden düzenlenmesi, maddelerin değiştirilmesi, kulübün feshine karar verilmesi yalnız olağanüstü toplantılarda görüşüp karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantılarına o yıl için olağan genel kurul toplantılarına katılmış olan üyeler ve 30 Nisan tarihine kadar aidatlarını yatırmamış olmasına rağmen olağanüstü genel kurul ilk toplantı tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar aidatlarını cezalı olarak yatırmış olan üyelere katılabilirler." maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları kulübün merkezi olan İstanbul şehrinde yapılır. Bu toplantılar yapılacağı günden en az 15 gün önce yeri, saati ve gündemi belirtilmek üzere Türkiye genelinde tirajı yüksek olan gazetelerden birinin ilk baskısında ve kulübün internet sitesinde ilan edilir. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun 7 gün sonra yine günü, saati ve yeri belirtilerek çoğunluk aranmaksızın toplanacağı yazılır. Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz." maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda ''Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan üyelerin kulüp, sicil numarasına göre yazılmış üye listesi birinci toplantı tarihinden 15 gün önce seçme ve sicil kurulunca hazırlanır. Bu liste yönetim kurulu adına genel sekreter ile seçme ve sicil kurulu başkanı tarafından ortaklaşa imzalanarak askıya çıkarılır ve bir örneği divan başkanlığına verilir. Aktif amatör ve profesyonel sporcular, kulüpte ve kulübün doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlerde her ne ad altında olursa olsun ücretli çalışanlar, kulübe veya kulübün doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlere niteliği ne olursa olsun borcu olanlar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi bu vasıfları devam ettiği sürece olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılamazlar ve oy kullanamazlar." maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Genel kurul başkanlık divanı oluştuktan sonra başkan gündemi genel kurula açıklar. Hazır olan genel kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki isteklerinin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur." maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulübün Türkiye finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan denetim raporlarını incelemek ve görüşmek" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulübün uluslararası faaliyetlerinde işbirliğinde bulunması, yurtdışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, genel kurul tarafından verilecek bu yetki yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır." maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Yönetim kurulu tarafından verilen üyelikten kesin çıkarma kararlarına karşı yapılan itiraza karşı son kararın verilmesi" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulübün amaçlarına uygun vakıf kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, kulübün kurduğu veya kuracağı orta veya yüksek öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespit hususların yönetim kuruluna yetki vermek" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Tüzüğün 54. maddesi hükümleri gereğince yönetim kuruluna yatırım, harcama ve borçlanma yetkisi vermek" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Yıllık aidatlarını Nisan ayının son gününde ödeyen üyelerin  aidat makbuzlarını inceleyip, son makbuz sayfasını kapatarak bunu tutanakla belirlemek" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Başkan adayı olabilmek için genel kurulda 5 yıllık süreyi doldurmuş ve genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna yazılı olarak önermesi gerekir. Divan başkanlık kuruluna öneri; noter kanalıyla da iletilebilir. Önerilen üyelerin adı-soyadı ve sicil numaraları dilekçeye eklenir. Bu bilgiler divan başkanlığı kurulu tarafından kontrol edilir" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulübün dönem sonu hesaplarıyla yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve genel kurulca kabul edilen bütçenin uygulanmasını yönetim kurulu adına gözetir. Bütçe dışı harcamalara onay vermez" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Disiplin kurulu kendisine intikal eden bir şikayet başvurusunu en geç 15 gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç 60 gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Her yıl 31 Aralık itibariyle geçmişte kulüp başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, disiplin kurulu başkanlığı, denetim kurulu başkanlığı veya seçme ve sicil kurulu başkanlığı yapmış ve aynı zamanda kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş üyelerin listesini hazırlar. Divan başkanlık kuruluna ve yönetim kuruluna bildirir" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere kulüp tarafından spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisleri yapmak için taşınmaz satın alınması, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, borçlanma için öngörülen sınırlamalardan muaftır" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Yönetim kurulu tarafından gelir ve gider bütçesinde aktarma yapmak mümkündür" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulübün yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri, kulüpten herhangi bir şekilde borç alamaz" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulüp başkan ve yönetim kurulu üyeleri, mevzuat tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmal ile ihlal ettikleri takdirde kulüp ve alacaklılara karşı zararlardan sorumludur" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kulüp bütçesi hazırlanırken yönetim kurulunca divan kurulu, yönetim kurulu ve sicil kurulunun mevzuatın belirlediği görevleri sağlıklı yapabilmeleri için uygun bir ödemeyi belirlemesi esastır" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Kayıt düzeni ve tutulacak defterler ile ilgili her türlü işlemler 7405 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümler çerçevesinde yürütülür" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Mevcut yönetim kurulu, olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarını 7405 sayılı kanun ve mevzuatı kapsamında devredebilir" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Organların 7405 sayılı kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar karar almadan hükümsüz ve geçersiz sayılır" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 7405 sayılı kanun ve tebliğ yönetmelikleri mevzuat hükümleri uygulanır" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "7405 sayılı kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği; olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Bir kereye mahsus olmak üzere yıllık aidatını art arda 3 yıl ödememesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaygı kendiliğinden sona ermiş olur" maddesi onaylandı.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda "Üyeliği düşmüş olup bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce üyeliğini yenilemiş olanlarda, geçmiş döneme ait aidat yükümlülüklerini geçici üçüncü madde de belirtildiği şekilde yerine getirdikleri halde geçici üçüncü maddedeki haklardan yararlanırlar" maddesi onaylandı.

 

Karakartal mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bizi Takip Edin
Karakartal Twitter Karakartal Facebook Page Karakartal RSS Karakartal İphone Karakartal Mobil
En çok okunan haberler
AVRUPA'DAN FUTBOL